Per 1 januari houdt de Werkgroep Arme Kant van Almere op te bestaan.

 

Wie is de AKA

De werkgroep Arme Kant van Almere (AKA) is door de diaconieën van de samenwerkende kerken in Almere opgericht. De AKA wil ruimte bieden aan Almeerders die te maken krijgen met de gevolgen van armoede. De AKA bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die zich willen inzetten voor deze 'andere' kant van Almere.

 

De AKA is een onderdeel van de landelijke anti-armoedebeweging.  Binnen Almere participeert de AKA in het Cliëntenberaad Almere en werkt samen met andere sociale organisaties.

 

Wat wil de AKA

De AKA wil een bijdrage leveren aan een Almeerse samenleving waaraan iedereen kan meedoen. Specifiek vraagt de AKA aandacht voor de positie van mensen die (langdurig) moeten rondkomen van een minimuminkomen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om langdurig werklozen, om eenoudergezinnen, om mensen met een handicap en chronisch zieken, om ouderen, om mensen met schulden.

 

Wat doet de AKA

De AKA is een spreekbuis voor de ‘arme kant’ van Almere. De activiteiten van de AKA zijn erop gericht om de problemen van de ‘arme kant’ van Almere zichtbaar en bespreekbaar te maken én oplossingen te zoeken. De AKA wil zo een bijdrage leveren aan een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien.

 

De AKA werkt daarbij zoveel mogelijk samen met andere maatschappelijke organisaties en de kerken in Almere.

 

Activiteiten van de AKA


1.       Aanbieden van de cursus ‘uitkomen met je inkomen’, met tips en adviezen over het rondkomen met minder of weinig geld;

2.      Participeren in het maatschappelijk debat en organiseren van bijeenkomsten over onderwerpen die de andere kant van Almere raken;

3.      Voeren van publicitaire acties rondom bepaalde thema’s in de Almeerse media en kerkbladen;

4.      Geven van advies en informatie aan gemeente, maatschappelijke organisaties en iedereen die meer wil weten over de andere kant van Almere.

 

Wat kan de AKA voor u betekenen
Een enkele keer schiet de regelgeving van overheden zijn doel voorbij. Mensen raken in de knel en komen op een punt waarbij bestaande regels geen mogelijkheden meer bieden.

 

Dan komt de AKA in beeld. Ook wij zijn van mening dat wij niet alleen staan in onze maatschappij maar dat we elkaar moeten helpen.

 

Als u in een situatie zit waar u niet zelfstandig uit komt, neemt u dan contact op met ons. Wij horen uw problemen graag aan en proberen samen met u, waar mogelijk, een oplossing te zoeken. Daarmee helpt u niet alleen uzelf maar ook andere Almeerders in eenzelfde situatie.

 

Werkgroep De Arme Kant van Almere

P/a inloophuis ‘De Ruimte’

Hengelostraat 39

1324 GR Almere

 

Email: AKA_cursus@hotmail.com

 

Gironummer: 9511960


Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl